Sambutan Pengurus

Admin PFI || Monday, 30 Mar 2020

Para pakar fitopatologi dan peminat fitopatologi yang terhormat,

Keinginan dan harapan rekan-rekan yang tergabung dalam Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) untuk mempunyai website akhirnya dapat terwujud. Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan kemudahan sehingga website PFI yang lama sudah dinantikan dapat mengisi hiruk pikuk dunia maya yang tidak pernah tidur.

Kami berharap kehadiran website PFI ini akan meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi di antara sesama anggota PFI maupun dengan masyarakat umum. Selain itu, fitur-fitur ilmu dan teknologi baru yang ditampilkan akan menambah wawasan pengetahuan di bidang fitopatologi sehingga para fitopatologiwan dapat memosisikan diri di garda depan dalam mengatasi permasalahan penyakit-penyakit tanaman untuk menuju kedaulatan pangan yang didambakan.

Kami telah berusaha menampilkan website PFI ini agar mudah dipahami dan komunikatif. Namun kami sadari sepenuhnya bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjadikan website PFi tampil lebih menarik. Untuk itu saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi peningkatan kualitas dan keberlanjutan website ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan website sampai akhirnya dapat tampil. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang khusus kami haturkan kepada Ketua Dewan Pembina PFI yang tiada henti-hentinya mendorong baik secara moril maupun financial agar website PFI segera dapat muncul. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan pula kepada Prof. Dr. Ir. Haryono Semangun, pendiri dan sesepuh PFI, yang telah berkenan menulis sejarah PFI.

Akhir kata, semoga kehadiran dan keberadaan website PFI dapat memenuhi harapan anggota PFI menuju pada peningkatan kualitas anggota dan organisasi yang handal. Salam.ARTIKEL LAINNYA